طراحی آموزشی - شرکت معماری آسو

طراحی فضای آموزشی با هدف ارتقای سطح توان آموزشی (یادگیری) و پرورشی با ساختار بخشیدن به توانایی‌های فردی و جمعی دانش‌آموزان در تطبیق با فضای آموزشی صورت می‌گیرد. از آنجا که فضاهای آموزشی از قبیل مهدکودک، مدرسه، دانشگاه و سایر مراکز و آموزشگاه‌های غیرانتفاعی در شکل‌گیری ایده‌ها، ارزش‌ها، گرایش‌ها و فرهنگ افراد درون آن نقش بسزایی دارد، محیط یادگیری باید انسانی و بر اساس نیازهای سنی دانش‌آموزان باشد. لذا آگاهی از نقش این فضاها در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی افراد اهمیت طراحی فضاهای آموزشی را پررنگ‌تر می‌کند. کیفیت مناسب مصالح مورد استفاده، استفاده از رنگ، ترکیب فضای باز، نیمه‌باز و بسته، استفاده از طبیعت، راهروهای پرنور و با نشاط که بر اساس رفتارهای دانش‌آموزان طراحی شده باشد، کلاس‌های با کیفیت فضایی نوین و فضاهای منعطف احساس تعلق دانش‌آموزان به فضای آموزشی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

زیر دسته‌ها

نوشته‌های مرتبط