طراحی فضای آموزشی ساختمان اکتشاف وزارت نفت

پروژه عبارت است از بازطراحی فضای آموزشی که شامل طراحی چهار کلاس آموزشی به تفکیک دو کلاس کنفرانسی و دو کلاس آموزش با رایانه است. نیاز به باز طراحی فضای موجود با توجه به المان‌های دخیل در روانشناسی آموزشی و کیفیت فضاهای آموزشی برای افزایش بهره‌وری این فضاها، توسط کارفرمای محترم مطرح شده و طرح پیشنهادی توسط تیم طراحی معماری آسو ارائه گردیده است. مجموعه آموزشی ساختمان اکتشاف از یک راهرو که صرفا نقش ارتباط‌دهنده دارد و چهار کلاس آموزشی در دو طرف راهرو تشکیل شده است که دو فضای خدماتی از جمله سرویس بهداشتی و آبدارخانه نیز به این بخش متصل است. به لحاظ موقعیت نیز بخش آموزشی مجموعه از موقعیت بخصوصی برخوردار بوده و پس از ورود به ساختمان در معرض دید قرار دارد. برخی از تصاویر فضای فعلی در ادامه نشان داده شده است.

تشریح بازطراحی

آنچه توسط تیم طراحی معماری آسو تعریف شده است با توجه و تاکید بر جنبه‌های روانشناختی و کیفی فضا در فضاهای آموزشی بوده است. بدین منظور فضایی که در ساختمان اکتشاف به عنوان فضای آموزشی شناخته می‌شود و شامل چهار کلاس، فضاهای خدماتی سرویس بهداشتی و آبدارخانه و نیز راهروی میانی است به صورت یک کل واحد و یکپارچه در نظر گرفته شده است. طراحی به گونه‌ای صورت می‌گیرد که هارمونی و هماهنگی ویژه‌ای بر کلیت این بخش حاکم بوده و شخصیت مستقل آن در مجموعه در ذهن کارکنان تداعی شود. لذا بدین منظور در طرح پیشنهادی، از مجموع چهار فضای اختصاص داده شده به کلاس، یک فضا به عنوان نمونه ارائه شده است. همچنین فضای راهروی میانی که از نقش صرف راهرو، خارج شده و به عنوان یک فضای متمرکز با تاکید با نقش اتصال‌دهنده و سیال فضا طراحی شده است. در پایان نیز فضای خدماتی انتهایی که در حال حاضر تنها با یک دیوار صلب وجود دارد به عنوان فضای رفاهی بخش آموزشی به صورت کافه تریا طراحی شده است. در ادامه هر یک از سه فضای مطرح شده به تشریح و با نمایش تصویر فضا نشان داده شده است.